GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INSIDE B&P WEBSITE

 

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna “GV”) zijn van toepassing op het bezoek en gebruik door eender welke gebruiker (hierna “u”) van de website www.insidegroup.be, mobiele applicatie of eender welke ander elektronisch communicatiemiddel (hierna “Website”) beheerd door INSIDE BRANDMARKETING & PUBLISHING, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Mevrouw Courtmansstraat 41, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0888.027.773 (hierna “Inside B&P“, “wij”, “ons” of “onze”), met e-mailadres: hello@insidegroup.be

 

DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE AANVAARDT U DE GV

 

Onze website is vrij en kosteloos publiek toegankelijk voor elke internetgebruiker. U garandeert dat u onze Website enkel bezoekt en/of (de Inhoud) gebruikt voor rechtmatige doeleinden.

 

Door uw bezoek aan en/of gebruik van de Website, bevestigt u en erkent u dat u op afdoende wijze werd geïnformeerd over deze GV, dat u deze aanvaardt en dat u zich ertoe verbindt deze strikt na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze GV, wordt u aangeraden geen gebruik te maken van de Website. We raden aan dat u de GV opslaat en afdrukt zodat u ze later kan consulteren.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Door uw bezoek aan onze Website verwerken wij uw persoonsgegevens overeenkomstig onze Privacy Policy

 

WIJZIGINGEN AAN DEZE GV EN ONZE WEBSITE

 

Inside B&P behoudt zich het recht voor om, op eigen initiatief, op eender welk moment en zonder voorgaande waarschuwing, deze GV of de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigingen, aanpassen, aanvullen of verwijderen. U dient deze GV herhaaldelijk te raadplegen met het oog op wijzigingen.

 

Door de Website te bezoeken na dat wij aangepaste GV hebben gepubliceerd, gaat u akkoord met deze wijzigingen ongeacht of u ze heeft geraadpleegd. Indien u niet akkoord gaat met deze GV, in zijn geheel of gedeeltelijk, is het aangeraden de Website niet te gebruiken.

 

WE KUNNEN DE WEBSITE ONDERBREKEN OF ONBRUIKBAAR MAKEN

 

Onze Website is gratis te bezoeken. We kunnen niet garanderen dat de Website, of enige inhoud daarop, te allen tijde beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen onze Website geheel of gedeeltelijk intrekken, schorsen of de beschikbaar beperken indien dit vereist zou zijn voor juridische, zakelijke of operationele doeleinden. We proberen u hiervan tijdig op de hoogte te brengen. In zoverre wettelijk toegelaten, sluit Inside B&P elke aansprakelijkheid in dit verband uit.

 

HOE U DE INHOUD OP ONZE WEBSITE MAG GEBRUIKEN

 

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de tekst, materialen, Website interfaces, logo’s, informatie, video of geluid bestanden, lay-out, foto’s en illustraties gepubliceerd op de Website alsook eender welk ander aspect van onze Website dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot door het auteursrecht, merkenrechten, (sui generis) databankrechten (hierna “Inhoud”). U mag de Inhoud niet aanpassen, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of afgeleide werken op basis van de (gehele of gedeeltelijke) Inhoud creëren zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

 

U mag delen van de inhoud enkel downloaden of uitprinten voor uw privé gebruik en u mag anderen attent maken op de Inhoud op onze Website. Tenzij met onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag u de Inhoud, of enig deel daarvan, niet gebruiken voor commerciële, zakelijke of publiciteitsdoeleinden. Onze hoedanigheid als auteur  of licentienemer van (of die van enige andere geïdentificeerde partner die heeft bijgedragen tot) de Inhoud op de Website dient steeds erkend te worden.

 

U mag enige illustraties, foto’s, video of geluid bestanden niet gebruiken zonder de begeleidende tekst (indien aanwezig).

 

Indien u de Inhoud geheel of gedeeltelijk uitprint, kopieert of downloadt in strijd met deze GV, houdt u recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk op te bestaan en dient u enige papieren of digitale kopie die u heeft gemaakt van de Inhoud, naar ons goeddunken, terug te geven of te vernietigen.

 

Indien u een verwijzing wil maken naar onze Inhoud op een andere wijze dan hierboven uiteengezet of indien u een gebruik van de Inhoud opmerkt dat strijdig is met de regels in deze GV, gelieve ons dan te contacteren via de contactgegevens bovenaan in dit document.

 

VERTROUW NIET OP ONZE INHOUD

 

De Inhoud op onze Website dient enkel voor algemene informatieve doeleinden. Het is niet bedoelt als advies waarop u dient te vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen alvorens u enige actie onderneemt of zich onthoudt van het ondernemen van enige actie op basis van de Inhoud op onze Website. In zoverre als wettelijk wordt toegelaten kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die u heeft opgelopen door het gebruik van of uw vertrouwen op de Inhoud.

 

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de Inhoud op onze Website actueel te houden, garanderen of verzekeren wij noch impliciet noch expliciet dat de Inhoud accuraat, volledig of actueel is.

 

We verbinden ons ertoe om enige informatie en/of materiaal dat ongepast of schadelijk is ten aanzien van andere gebruikers te verwijderen binnen een redelijke termijn nadat wij hiervan kennis hebben genomen.

 

Indien u een vraag of klacht heeft over bepaalde Inhoud, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens bovenaan in dit document.

 

WEBSITES WAAR WE NAAR LINKEN

 

Waar de Website hyperlinks bevat naar andere websites die worden uitgebaat door derden, worden deze hyperlinks enkel voorzien voor informatieve doeleinden. Inside B&P controleert de inhoud van deze websites niet, is hier niet voor verantwoordelijk en kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade ingevolge het volgen van de hyperlinks.

 

We verbinden ons ertoe om hyperlinks op onze Website die zouden leiden naar ongepaste of schadelijke inhoud van een website van derden te verwijderen binnen een redelijke termijn nadat wij hiervan kennis hebben genomen.

 

LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

 

U mag linken naar de landingspagina (home page) van onze Website op een website of online platform, waarvan u eigenaar bent of waar u verantwoordelijk voor bent, op een rechtmatige wijze die geen afbreuk doet aan onze reputatie of hier een onrechtvaardig voordeel uit trekt. Framing en deep linking zijn niet toegestaan.

 

Met de hyperlink naar onze Website mag u op geen enkele wijze doen uitschijnen dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving langs onze kant bestaat waar dit geenszins het geval is.

 

We behouden ons het recht voor om de verleende toestemmingen inzake linken te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.

 

Indien u wenst te linken naar onze Website op een andere wijze dan deze die bovenstaand uiteen werden gezet, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens bovenaan in dit document.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

In zoverre als wettelijk toegelaten, aanvaardt Inside B&P geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, inclusief onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, verlies van winst, verkoop, zaken of omzet, onderbreking van uw handelsactiviteiten, verlies van een kans of aantasting van uw reputatie, ingevolge het bezoeken van of de onmogelijkheid tot het bezoeken van de Website of enig gebruik van of vertrouwen op de Inhoud op de Website.

 

WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG ZE NIET INTRODUCEREN

 

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen in dit verband, kunnen we niet garanderen dat onze Website volledig beveiligd is tegen of volledig vrij is van virussen.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de instellingen van uw hard- en software (IT infrastructuur, computerprogramma’s, anti-virus, etc.) om onze Website te bezoeken. U dient uw eigen beschermingssoftware tegen virussen te installeren.

 

U mag onze Website niet misbruiken en opzettelijk (of alleszins met uw medeweten) virussen,  trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceren dat schadelijk is, technisch of op eender welke andere wijze. U dient zich te onthouden van enige poging om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website wordt bewaard of enige andere server, computer of databank verbonden aan onze Website. U mag onze Website niet aanvallen middels een “denial-of-service”-aanval of een “distributed denial-of service”-aanval. U mag de Website noch rechtstreeks noch onrechtstreeks decompileren,  demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering of op enige andere wijze proberen achterhalen wat de broncode is of wat andere achterliggende ideeën of algoritmes van de Website zijn.

 

Door deze bepaling te schenden zou u eveneens een misdrijf begaan onder het Belgische Strafwetboek. Wij zullen dergelijke inbreuken dan ook melden aan de bevoegde autoriteiten en wij zullen meewerken met dergelijke autoriteiten door onder andere uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In geval van dergelijke inbreuk houdt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk op te bestaan.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

Als een deel van deze GV nietig of ongeldig wordt verklaard, om welke reden dan ook, blijven de andere onderdelen van deze GV geldig en toepasselijk alsof de nietige of ongeldige delen er geen deel van zouden uitmaken.

 

In het geval van tegenstrijdigheden of interpretatiekwesties, prevaleert de Nederlandse versie van de GV boven elke andere versie in eender welke andere taal.

 

Het niet uitoefenen van enig recht dat voortvloeit uit de bepalingen van de GV wordt op generlei wijze beschouwd als een afstand van recht in hoofde van Inside B&P.

 

Deze GV worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, en de rechtbanken van Antwerpen (België) zullen exclusieve bevoegdheid hebben om te oordelen over geschillen in verband met deze GV (inclusief Inhoud).

 

Deze GV worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, en de rechtbanken van Antwerpen (België) zullen exclusieve bevoegdheid hebben om te oordelen over geschillen in verband met deze GV (inclusief Inhoud).

 

Deze GV werden het laatst aangepast op 20 juli 2020.